ประวัติความเป็นมา

‘ศูนย์รณรงค์นโยบายสื่อ’ (Thai Media Policy & Advocacy Center - Thai MPAC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Internews Network องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศซึ่งทำงานมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการเปิดนโยบายด้านการสื่อสาร

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ให้ทุนสนับสนุนศูนย์รณรงค์นโยบายสื่อเพื่อการวิจัยและการศึกษาสาธารณะภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จากนั้น ‘ศูนย์รณรงค์นโยบายสื่อ’ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ’ (Thai Media Policy Center - Thai MPC) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจหลักในการวิจัย