คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรา สึคาโมโต้

   ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

 

 

   ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

   ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

 

 

   ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ

   ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

   ตำแหน่ง : คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ