ภารกิจหลัก

หน้าที่หนึ่งของเราคือ การให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการสื่อสารทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยศูนย์ศึกษานโยบายสื่อใช้เว็บไซต์ www.thai-mpc.org เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข่าวและบทความจากศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ เขียนขึ้นโดยนักวิชาการและผู้สื่อข่าวซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านกฎหมายและนโยบายสื่อ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อมีพันธมิตรในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีภารกิจหลักในการปฏิรูปสื่อเช่นเดียวกัน ดังนี้

  • คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฎิรูปสื่อ (คปส.)
  • สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
  • สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  • เครือข่ายพลเมืองเน็ต
  • Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)
  • ONI-Asia และอื่น ๆ

โดยเราทำหน้าที่ในการประสานงานเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้เกิดการอภิปรายในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสื่อมวลชนและการสื่อสารในประเทศไทย

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อมุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายและนโยบายด้านสื่อสารมวลชนและการสื่อสาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลด้านการวิจัยของเราผ่านทางเว็บไซต์นี้

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อทำหน้าที่ในการจัดการประชุมและสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายและนโยบายสื่อและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เราเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นผู้ให้ความกระจ่างแก่ประเด็นต่าง ๆ