วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

การเป็นศูนย์กลางแห่งกฎหมายและนโยบายสื่อของประเทศไทย ‘ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ’ ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ระบบกฎหมายและนโยบายเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพ สื่อที่เป็นอิสระ และสิทธิทางการรับรู้ของพลเมือง อย่างไรก็ดี ขณะที่ประชาธิปไตยในประเทศกำลังเบ่งบาน แต่ประเทศไทยยังคงขาดโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่จะสนับสนุนให้สื่อทำหน้าที่ ‘หมาเฝ้าบ้าน’ และสนับสนุนให้สาธารณชนรักษาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ โดยศูนย์ศึกษานโยบายสื่อจะทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบายที่มีผลกระทบกับสื่อมวลชนและการสื่อสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ