ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ "ตัวตนออนไลน์ สิทธิส่วนบุคคล กับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … ในโลกที่เปลี่ยนไป"

  • พิมพ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ
"ตัวตนออนไลน์ สิทธิส่วนบุคคล กับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … ในโลกที่เปลี่ยนไป"

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จะจัดงานสัมมนาสาธารณะ "ตัวตนออนไลน์ สิทธิส่วนบุคคล กับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … ในโลกที่เปลี่ยนไป" ในวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ โทรสาร: 02-2182128